ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού
Διαττάττει
Η Διοίκησις θεμελιώδη αρχήν έχουσα την κατάργησιν της δουλείας διακηρύττει ότι
α είναι απ’ ηγορεύμενον άχρις εκδόσεως ειδικού νόμου, να πωλώνται και να αγοράζωνται, καθ’ όλην την ελληνικήν επικράτειαν άνθρωποι εκατέρων των γενών, παντός έθνους.
β αν τυχόν ευρίσκωνται, ή ακολούθως ευρεθώσι αργυρώνητοι, από αυτήν την ώραν είναι ελεύθεροι, κ’ από τους ιδίους δεσπότας ακαταζήτητοι.
γ Οι Μινίστροι του πολέμου, του Δικαίου, της Αστυνομίας, να ενεργήσωσι την παρούσαν διαταγήν.

Εν Κορίνθω
Τη 25 Φεβρουαρίου 1822
ο Πρόεδρος
Α. Μαυροκορδάτος
ότι Ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω
ο Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας
Μινίστρος των εξωτερ. Υποθέσεων
Θ. Νέγρης

Σφραγίδα: ΜΙΝΙΣΤ(ΕΡΙΟΝ) ΤΟΥ ΑΡΧΙΓΡΑΜ(ΑΤΕΩΣ) ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, με σύμβολα τη θεά Αθηνά και δάφνινο στεφάνι

Γλωσσάρι
άχρις: μέχρι, έως ότου
εκατέρων των γενών: και των δύο φύλων
αργυρώνητοι: αυτοί που έχουν αγοραστεί (ή εξαγοραστεί με τη σημερινή σημασία) με χρήματα
Μινίστροι: υπουργοί

Κατάργηση της δουλείας. Διάταγμα της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος με το οποίο καταργείται η αγοραπωλησία ανθρώπων σε όλη την ελληνική επικράτεια, 25 Φεβρουαρίου 1822, 31,9x21,8 εκ.

Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος,
Διάταγμα κατάργησης δουλείας

PDF

7 από 21

Ώρα για έρευνα!

Με μια πρώτη ματιά!

Σημειώστε τις λέξεις που περιγράφουν το έγγραφο:
 
Χειρόγραφο, τυπωμένο, ευανάγνωστο, δυσανάγνωστο

Σημειώστε τις λέξεις που περιγράφουν τη χρήση του: 

Δημόσιο, ιδιωτικό, άρθρο, ομιλία, επιστολή, λογοτεχνικό κείμενο, νομικό κείμενο, άλλο

Ποια είναι η αρχή που εκδίδει το έγγραφο;

Ποια πρόσωπα το υπογράφουν και από ποια θέση το καθένα;

Πότε;
Πού;

Σε ποιον/ποιους απευθύνεται;

Υπάρχουν υπογραφές, σφραγίδες, εικονογράφηση ή άλλα χαρακτηριστικά σημεία στο έγγραφο αυτό;

Και τώρα ελάτε λίγο πιο κοντά!

Ποια φράση πιστεύετε ότι συμπυκνώνει το θέμα του εγγράφου;

Σημειώστε τις λέξεις που θεωρείτε ότι μεταφέρουν το κεντρικό του μήνυμα.

Το έγγραφο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους διατάξεις. Τι διαφορετικό ορίζει η καθεμία από αυτές;

Τι αξιώματα της διοίκησης σημειώνονται στο επίσημο αυτό έγγραφο; Με ποια σημερινά αξιώματα θα τα αντιστοιχούσατε;

Ποιο σώμα της Διοίκησης αναφέρεται ότι εκδίδει τη διάταξη; Σε ποιο σημερινό πολιτικό σώμα αντιστοιχεί;

Αναφέρονται 4 από τα 8 «Μινιστέρια» που ιδρύθηκαν κατά την περίοδο της «Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος». Μπορείτε να τα εντοπίσετε; Ποια υποθέτετε ότι ήταν τα άλλα 4;
Τι σύμβολα διακρίνετε στη σφραγίδα του Αρχιγραμματέα της Επικρατείας;
Πώς ερμηνεύετε την επιλογή αυτή; 
Πίσω από τις λέξεις κρύβεται μια εποχή! Ας ταξιδέψουμε ως εκεί!

Τι εικόνες ανακαλεί στο νου σας η λέξη «δουλεία»;
Γνωρίζετε ήδη κάτι για το διαχρονικό και διεθνές αυτό θέμα;

Για ποιον λόγο θεωρείτε ότι η Διοίκηση αναθέτει στα Μινιστέρια του Πολέμου, του Δικαίου και της Αστυνομίας να εφαρμόσουν τη διάταξη κατάργησης της δουλείας;
Με ποιον τρόπο το καθένα από αυτά μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή του νόμου;
Ποιες συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις ή άλλα στοιχεία του εγγράφου φαίνεται να είναι επηρεασμένα από τις ιδέες του Διαφωτισμού για την προσωπική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Αν είχατε τη δυνατότητα να προτείνετε στη Βουλή σήμερα μια διάταξη για την προστασία κάποιου ανθρώπινου δικαιώματος, ποιο θα ήταν αυτό;
Σημειώστε κάτι που δεν γνωρίζατε πριν μελετήσετε το έγγραφο αυτό.


🔍

Μια διαταγή ανοίγει τον δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο

Στεκόμαστε μπροστά σε ένα καλογραμμένο έγγραφο. Στοιχισμένο με επιμέλεια σε επίσημο χαρτί. Από χέρι σταθερό και σίγουρα γυμνασμένο στη γραφή. Οι λέξεις του λιτές, αυστηρές, προσεγμένες, επιλεγμένες από την αρχαία και τη νεότερη ελληνική γλώσσα, χωρίς να αδικούν καμιά. Πίσω από τις λέξεις όμως είναι οι ιδέες που κάνουν την καρδιά του αναγνώστη να χτυπά δυνατά. Απλές, ευγενικές, ανοιχτές αποτυπώνουν ένα μεγάλο βήμα της ανθρώπινης σκέψης. Περιγράφουν έναν νέο κόσμο με σεβασμό στη ζωή, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, χωρίς φόβο και σκοτάδι. Το έγγραφο αυτό καταγράφει μια ριζική αλλαγή.

H δουλεία για αιώνες ήταν θεσμός αποδεκτός, νόμιμος, τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όσο και στην Ευρώπη και την Αμερική. Στην οθωμανική κοινωνία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος καθώς ο Σουλτάνος είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου ακόμα και σε ανώτερα στρατιωτικά και διοικητικά στελέχη της Πύλης. Τα επίλεκτα στρατιωτικά σώματα των Γενιτσάρων του Παλατιού απαρτίζονταν από στρατιώτες αφοσιωμένους στον Σουλτάνο, που απολάμβαναν προνόμια και τιμές χωρίς όμως κανένα δικαίωμα σε προσωπική βούληση ή ζωή. Έως τον 17ο αιώνα προέρχονταν από την υποχρεωτική στρατολόγηση νέων που ανήκαν στους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας. Αλλά και στις εκστρατείες του οθωμανικού στρατού καθώς και σε επιδρομές σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με το άγραφο δίκαιο του πολέμου, άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων των εθνών και θρησκειών αιχμαλωτίζονταν ως ζωντανά λάφυρα. Στη συνέχεια πωλούνταν ως σκλάβοι σε οργανωμένα σκλαβοπάζαρα που στήνονταν σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπολογίζεται ότι τον 17ο αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη το 1/5 των κατοίκων ζούσε σε καθεστώς δουλείας χωρίς κανένα απολύτως φυσικό δικαίωμα.

Η αλλαγή ξεκινά πρώτα στην Ευρώπη. Μέσα από τα φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και πολιτικά κείμενα του Διαφωτισμού η αξία της ζωής και της τιμής του ανθρώπου μπαίνει στο επίκεντρο. Ανάμεσα στα αιτήματα για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων διατυπώνεται και το αίτημα για την κατάργηση της δουλείας. Οι πρώτες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση θα καταγραφούν στα Συντάγματα της Ανεξαρτησίας της Βόρειας Αμερικής το 1788, και της Γαλλικής Επανάστασης το 1791. Και στα δύο αυτά Συντάγματα, όμως, οι διατάξεις δεν εφαρμόστηκαν αμέσως ούτε για ολόκληρο τον πληθυσμό. Η πρώτη κυβέρνηση που με ειδικό διάταγμα, βασισμένο στις αρχές του επαναστατικού της Συντάγματος, θα καταργήσει καθολικά και οριστικά τη δουλεία είναι η «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος». Η πρώτη επαναστατική και προσωρινή διοίκηση των Ελλήνων δεν απαγορεύει μόνο ρητά την αγοραπωλησία ανθρώπων αλλά απελευθερώνει άμεσα όλους τους δούλους, οποιουδήποτε φύλου ή έθνους, που βρίσκονται στην επικράτειά της. Το Διάταγμα θα υπογραφεί στις 25 Φεβρουαρίου 1822 από τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, και τον Μινίστρο των Εξωτερικών και Αρχιγραμματέα της Επικράτειας, Θεόδωρο Νέγρη, την ώρα που στα πολεμικά μέτωπα θα δίνεται ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας.

❃ Μικρά Σχόλια ❃

Στην Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Επίδαυρος, Δεκέμβριος του 1821. Λίγοι μήνες έχουν μόλις περάσει από τον φοβερό μήνα Μάρτιο του 1821 και ήδη οι επαναστάτες από όλα σχεδόν τα επαναστατημένα μέρη εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Θα συγκεντρωθούν στο στενό ελεύθερο έδαφος που έχουν δημιουργήσει οι πρώτες νίκες σε στεριά και θάλασσα, για την πρώτη μεγάλη γενική συνέλευση του Έθνους. Είναι καιρός να οργανώσουν ένα κεντρικό σύστημα διοίκησης που θα κατευθύνει τις επόμενές τους κινήσεις. Να ψηφίσουν το πρώτο τους Σύνταγμα, όπου θα θέσουν τους βασικούς νόμους και τις κύριες αρχές του νέου κράτους, κι ας είναι ακόμα μόνο μια ιδέα. Να συντάξουν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τους όπου ενωμένοι, ως Έλληνες, θα παρουσιαστούν στον υπόλοιπο κόσμο και θα ανακοινώσουν επίσημα τους λόγους και τα αιτήματα της Επανάστασής τους. 

Η ανησυχία στις αυτοκρατορίες της Ευρώπης είναι μεγάλη καθώς ταυτόχρονα έχουν ξεσπάσει φιλελεύθερες εξεγέρσεις στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Νεάπολη και το Πεδεμόντιο της ιταλικής χερσονήσου. Τι σχέση υπάρχει ανάμεσά τους; Ποιος είναι ο απώτερος σκοπός τους; Πόσο απειλούνται οι μονάρχες από αυτές; Μήπως πρέπει να επέμβουν ενισχύοντας τους Οθωμανούς; Την απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα αναλάβει να δώσει η Α’ Εθνοσυνέλευση του Έθνους με το κείμενο της «Διακήρυξης της Εθνικής Συνελεύσεως»: Οι «Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου έθνους των Ελλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Ευρώπης» μην αντέχοντας άλλο την οθωμανική τυραννία και τη στέρηση των δικαιωμάτων τους, που συνιστούν η προσωπική ελευθερία, η ιδιοκτησία και η τιμή τους, αναγκάζονται να επαναστατήσουν. Η Επανάσταση έχει χαρακτήρα εθνικό. Διαφέρει από τα άλλα επαναστατικά κινήματα της εποχής που επιδιώκουν κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Οι Έλληνες ζητούν την ανεξαρτησία τους από έναν ξένο δυνάστη. Θα ιδρύσουν κράτος ευνομούμενο σύμφωνα με τις αρχές των ευρωπαϊκών εθνών.

Το κλίμα στην πρώτη αυτή Εθνοσυνέλευση θα περιγράψει στις «Ιστορικές Αναμνήσεις» του ο Νικόλαος Δραγούμης. Τονίζει ότι όσοι αργότερα κληρονόμησαν και θεωρούν πια κεκτημένο το ανεκτίμητο δικαίωμα να συγκεντρώνονται, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις είναι αδύνατον να φανταστούν τον «έξαλλον ενθουσιασμόν» των ανθρώπων τότε. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις σχεδόν αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, συγκεντρώνονταν ελεύθερα και είχαν το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιοι, μέσω των αντιπροσώπων τους, για τα δικά τους συμφέροντα.

Η «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος»

Αλλά πώς σκέπτονταν να διοικηθούν οι Έλληνες; Με ποιο πολίτευμα; Και στα φλέγοντα ζητήματα της Επανάστασης ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει, να οργανώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και να διοικεί τις ελεύθερες περιοχές;

Ως αντιπρόσωποι του Έθνους, τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης θα συζητήσουν για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, θα διαφωνήσουν και θα ψηφίσουν τα συμπεράσματα. Είναι εκλεγμένοι με δημοκρατικές διαδικασίες, ανήκουν όμως σε ομάδες που κατά παράδοση είχαν και πριν από την Επανάσταση ρόλο ηγετικό στον πληθυσμό της περιοχής τους. Είναι κυρίως προεστοί, λόγιοι, ιερείς και έμποροι. Οι οπλαρχηγοί, αν και κυριαρχούν στις μάχες τόσους μήνες, είναι σχεδόν αποκλεισμένοι από τη συνέλευση. Ίσως γιατί έχουν τη μικρότερη σχέση με τις ιδέες και τους θεσμούς, ενώ για τη σύνταξη πολιτικών κειμένων χρειάζεται εμπειρία και γνώση, νομική και πολιτική. Αυτή η μικρή για την ώρα ρωγμή θα γίνει χάσμα σκοτεινό για τις εξελίξεις. Σύντομα θα αρχίσουν συγκρούσεις και ανταγωνισμοί που θα εμποδίσουν το πολίτευμα να λειτουργήσει σωστά.

Στις αποφάσεις θα ηγηθεί 12μελής επιτροπή από τους πιο έμπειρους και ικανούς να συντάξουν τους πρώτους κρατικούς θεσμούς. Το Σύνταγμα που θα ψηφιστεί θα έχει τον τίτλο: «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος», και θα θέτει τις αρχές της νέας πολιτείας, ενός κράτους σύγχρονου, δημοκρατικού, με αντιπροσωπευτική διοίκηση. Το Έθνος θα ψηφίζει μέσω αντιπροσώπων την κυβέρνησή του. Πολιτικά δικαιώματα εκλογής και ψήφου θα έχουν όλοι οι ενήλικοι άνδρες, ανεξάρτητα από καταγωγή γεωγραφική ή κοινωνική. Ο νόμος θα είναι κυρίαρχος. Οι θεμελιώδεις νόμοι θα ισχύουν για όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις. Θα περιλαμβάνουν τα βασικά ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου: την ελευθερία, την ιδιοκτησία, την ασφάλεια και την αρχή της ισότητας. Θα θεσπιστεί η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, με βάση τρία Σώματα: το «Βουλευτικό», το «Εκτελεστικό» και το «Δικαστικό». Το τελευταίο θα οριστεί ως τελείως ανεξάρτητο από τα άλλα δύο. Η Κυβέρνηση θα έχει οκτώ αρμόδια υπουργεία: Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαίου, Πολεμικών, Ναυτικού, Θρησκείας, Αστυνομίας. Αυτά θα είναι τα πρώτα «Μινιστέρια» του επαναστατικού κράτους. Για να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι ανταγωνισμοί θα μοιραστούν τα αξιώματα σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη, από όσο το δυνατόν περισσότερους τόπους, το δε διάστημα της θητείας του κάθε εκλεγμένου δεν θα ξεπερνά τον ένα χρόνο. Το σύστημα αυτό δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει στις δύσκολες συνθήκες της Επανάστασης, όπου ο πόλεμος θα απαιτεί κεντρικές, γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις. 

Δύο «ετερόχθονες» Έλληνες. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Θεόδωρος Νέγρης

Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης εκλέγεται ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Θα συμμετέχει επίσης και στη συντακτική επιτροπή του Συντάγματος μαζί με τον Θεόδωρο Νέγρη και άλλους Έλληνες διανοούμενους. Έχουν και οι δύο ζήσει στην Ευρώπη, έχουν φαναριώτικη καταγωγή, μεγάλη μόρφωση και μιλούν πολλές γλώσσες. Έχουν μελετήσει τους λόγιους του Διαφωτισμού, οι ιδέες τους είναι ριζοσπαστικές και είναι μυημένοι στη Φιλική Εταιρεία. Έχουν έρθει στη συνέλευση έχοντας ήδη διαβάσει πολλά πολιτειακά κείμενα. Φέρνουν μάλιστα μαζί τους ως σύμβουλο τον Βιντσέντσο Γκαλίνα (Vincenzo Gallina), έναν Ιταλό φιλέλληνα και ρομαντικό νέο που γνωρίζει τα κείμενα άλλων επαναστατικών Συνταγμάτων της εποχής. Δεν είναι δύσκολο να κερδίσουν αμέσως τον σεβασμό της συνέλευσης και να προκαλέσουν δέος με το κύρος τους. Αλλά θα κινήσουν επίσης την καχυποψία και την εχθρότητα στους Έλληνες που προέρχονται από την οθωμανική επικράτεια. Κυρίως στους προεστούς και σε όσους παραδοσιακά ηγούνταν στις τοπικές κοινότητες. Μήπως έχουν έρθει μόνο για να πάρουν όλα τα αξιώματα στο νέο κράτος; Λόγιοι, Φαναριώτες, Έλληνες από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τις παροικίες της Ευρώπης έχουν ενταχθεί με πάθος στην Επανάσταση μεταφέροντας τις πολιτικές τους ιδέες, την εμπειρία τους από τη διοίκηση και την πολιτική στα οργανωμένα κράτη της Ευρώπης. Είναι όμως ξένοι «ετερόχθονες», δεν γνωρίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης των Ελλήνων που έζησαν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα καταφέρουν να συνεργαστούν ομαλά με τους «αυτόχθονες» για τον έναν και κοινό σκοπό; Πολιτικοί, στρατιωτικοί, ομάδες και άτομα με διαφορετικές παραδόσεις, συγκρουόμενες επιδιώξεις και ανταγωνισμούς θα καταφέρουν να αποτελέσουν ένα σύνολο ή θα βάλουν σε κίνδυνο ό,τι έχουν έως τώρα κατακτήσει σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο;

Πολιτειακά κείμενα των Ελλήνων: Μια μεγάλη τομή

Παρόλες τις δυσκολίες, κοιτώντας πια την Επανάσταση με την απόσταση των διακοσίων χρόνων δεν μπορούμε να μη θαυμάσουμε τα πρωτοποριακά αυτά κείμενα των Ελλήνων που δημιουργούν μια βαθιά τομή με το οθωμανικό παρελθόν και τοποθετούν την Επανάσταση στο μέλλον. Οι λέξεις και οι ιδέες των κειμένων τούς φέρνουν σε οριστική ρήξη με την απόλυτη δυναστική κυριαρχία. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο συμφωνίας. Τους συνδέουν στενά με την πρωτοπορία της δυτικής σκέψης, τοποθετώντας τη νέα τους πατρίδα ανάμεσα στα «πολιτισμένα ευρωπαϊκά κράτη». Όλα τα επόμενα Συντάγματά τους, ανεξάρτητα από εμφύλιους πολέμους, ήττες και αποτυχίες, θα είναι δημοκρατικά και φιλελεύθερα, με αποκορύφωμα το τρίτο, της Τροιζήνας τον Μάιο του 1827, που θεωρείται ένα από τα πιο ριζοσπαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σίγουρα τα άρθρα τους δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη, ώστε να δώσουν στα μεγάλα προβλήματα τις καίριες πολιτικές λύσεις που υπόσχονταν. Μήπως, όπως φοβόταν ο Αδαμάντιος Κοραής, οι κοινωνίες της εποχής δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένες στο σύνολό τους για να τα εφαρμόσουν; Είναι δύσκολο να αλλάξουν οι βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες. Ίσως γιατί οι ιδέες θέλουν γενναιότητα για να διατυπωθούν αλλά πολύ μεγαλύτερη γενναιότητα για να εφαρμοστούν. Χωρίς αμφιβολία, όμως, στις Εθνοσυνελεύσεις, μέσα από λάθη και συμβιβασμούς, οι Έλληνες θα γνωρίσουν τον διάλογο, την πολιτική αντιπαράθεση, τη συνεργασία και τη συνύπαρξη. Θα πάψουν να είναι υπήκοοι. Θα γίνουν πολίτες. Και αυτό δεν είναι λίγο.

📖 Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Ν.Κ. Αλιβιζάτος, «Τα Συντάγματα του Αγώνα», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.3, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.

Γ.Κ. Θεοδωρίδης, «Ένα Σύγχρονο Κράτος. Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.3, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.

Λέξεις Κλειδιά

Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αρχαιότητα, Διαφωτισμός, Θεσμοί, Μαυροκορδάτος, Παραδοσιακές Κοινωνίες, Πολίτευμα, Σύμβολα, Σφραγίδα, Φιλική Εταιρεία, Χειρόγραφο